Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kuruluyor... - Klinik Araştırmalar Derneği
   
Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
Klinik Araştırma nedir?
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokömanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

13 Haziran 2014

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kuruluyor... SocialDoctors İçerisinde Paylaş

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kuruluyor 

Kaynak

ANADOLU AJANSI

11 Haziran 2014 Çarşamba 22:54:07

İçerik

Merkezi İstanbul olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
- Tasarıya göre, TÜSEB Başkanı, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Sağlık Bakanı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak
- Başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü başkanlarının, en az doktora derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birisini iyi derecede bilmesi ve en az 10 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olması şartı aranacak TBMM (AA) - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, verilen görevleri yerine getirmek amacıyla, kamu tüzel kişiliğine, bilimsel ve idari özerkliğe sahip, özel bütçeli, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurulacak. TÜSEB'in merkezi İstanbul, ilgili olduğu bakanlık da Sağlık Bakanlığı olacak.

TÜSEB; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulayacak veya bu kararların uygulanmasında eşgüdüm sağlayacak; Ar-Ge yapacak, Ar-Ge'lere mali ya da bilimsel destek sağlayacak, bunları koordine ve teşvik edecek, izleyecek, bu amaçla program ve projeler geliştirecek.

TÜSEB'in diğer görevleri de şöyle:

- Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimini, tanıtımını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak. Bu maksatla ilgili sektörlerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde veya geri ödemeli destekler vermek. Bakanın onayı üzerine, bu amaçlarla yurtiçinde veya yurtdışında şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak.

- Fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde ulusal ve uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek, fikri haklar, lisans ve know-how transferi amacıyla girişimlerde bulunmak, satın almak, satmak ve ortaklık yapmak.

- Verilen görevleri yerine getirmek amacıyla; teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, destek programları oluşturmak, işbirliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve teşvik ikramiyesi vermek.

TÜSEB, görevleri kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine veya TÜSEB'e ait sağlık kurumları, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekan ve altyapı, donanım, finansman dahil her türlü kaynağı, işbirliği veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanabilecek veya kullandırabilecek.

- TÜSEB, 3 birimden oluşacak

TÜSEB, Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlıktan oluşacak.

Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı'nın başkanlığında; Bakanlık Müsteşarı, Başkan ve Bakan tarafından seçilecek iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

"Başkanlık projeleri dahil, kamu kaynağı kullanılacak ve tutarı 1 milyon TL'nin üzerindeki TÜSEB'in faaliyet alanı kapsamındaki Ar-Ge projelerine, bilim kurullarının görüşlerini de alarak izin vermek" Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer alacak. Bu tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak üzere, en az dört üye ile toplanacak ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alacak.

Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Başkan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanları, Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından seçilecek altı üye olmak üzere, toplam 25 üyeden oluşacak.

Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az bir defa üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanacak, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alacak.

Başkanlık; Başkan, Genel Sekreterlik ile Başkana bağlı olarak faaliyet gösteren enstitülerden oluşacak. Başkan, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak. Süresi biten Başkan, iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilecek. Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilebilecek.

- Enstitü başkanları Bakan tarafından atanacak

Genel Sekreter, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından atanacak. Enstitü başkanları, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç yıllığına atanacak.

"Enstitü başkanlarının 1 milyon TL altındaki Ar-Ge proje teklifleri hakkında karar vermek" başkanın görevleri arasında yer alacak.

TÜSEB bünyesinde; Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü kurulacak.

Bu enstitüler dışında, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, TÜSEB'in merkezi dışındaki illerde de olmak üzere yeni enstitüler kurulabilecek. Enstitüler bünyesinde, ihtiyaca göre bilim kurulları kurulabilecek.

Başkanlık personeli, İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalıştırılacak. Başkanlığa 400 kadro ihdas edilecek.

Başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü başkanlarının, en az doktora derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birisini iyi derecede bilmesi ve en az 10 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olması şartı aranacak. Başkanlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmayacak.

Enstitülerde Ar-Ge projelerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere, belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilebilecek. Yabancı uyruklu uzmanlar bir yıla kadar çalıştırılabilecek. Devlet memurları ile öğretim elemanları, Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışanlar, Başkan tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok 3 yıl süreyle TÜSEB'de görevlendirilebilecek. Süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilecek.

Bu şekilde görevlendirileceklerin sayısı toplam kadro sayısının yarısını geçmeyecek.

Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı, bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

TÜSEB bünyesinde yürütülen projelerin gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkan fikri ürünler üzerindeki haklar TÜSEB'e ait olacak. TÜSEB tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75'ini geçmemek kaydıyla, proje sözleşmesinde belirlenen oranda proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek.

Başkanlıkça görevlendirilecek hakem, panelist ve benzeri kişilere ayda altı güne kadar, Başkan tarafından belirlenecek tutarda huzur hakkı ödenecek. TÜSEB'in malları, devlet malı hükmünde olacak
Tasarıya göre, TÜSEB'in gelirleri, genel bütçeden yapılacak yardımlar, faaliyet gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler, şirketlerin ve teknoparkların karlarından elde edilen gelirler, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ve işbirliklerinden elde edilen gelirler, fikri haklardan elde edilen gelirler, bağış ve vasiyetler, müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve gelirlerin nemalarından oluşacak.

TÜSEB'in genel bütçeden elde ettiği gelirlerin en fazla yüzde 25'i personel harcamalarına ayrılacak.

TÜSEB'in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

TÜSEB'e makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Başkanlık, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf olacak.

TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek.

Başkanlık, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak.

-Devlet malı hükmünde olacak-

TÜSEB, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayacak.

Başkanlığın malları, devlet malı hükmünde olacak.

Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde; yüksek lisans, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışma yapanlar, bu eğitim ve çalışmalarını enstitülerde yapabilecek.

TÜSEB, Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; tesis yaptırabilecek, mevcut tesislerini yenileyebilecek, bu işler için alınacak danışmanlık, Ar-Ge hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren hizmetleri gördürebilecek.

Başkanlık, görevleri kapsamında Ar-Ge konuları için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara ait olanlar dahil tüm yükseköğretim kurumlarından talep edebilecek. Kendilerinden bilgi talep edilenler, bu bilgileri vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden gizli mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilecek.

İstanbul'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla devlet üniversitesi kurulacak
-Aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilecek TBMM (AA) - İstanbul'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla bir devlet üniversitesi kuruluyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı, vakıf üniversiteleri mütevelli heyet üyelerinin, Yükseköğretim Kurulu'nca uygun bulunması şartını getiriyor.

Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az 7 kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunacak. Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından önerilecek ve Yükseköğretim Genel Kurulu'nca üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğunun oyuyla 4 yıl için seçilecek.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde mali durumun düzeltilememesi halinde Yükseköğretim Kurulu gerekli tedbirleri alacak.

Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim süreleri ve sınav haklarının yeniden düzenlenmesini sonucu belirlenen azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacak.

Yükseköğretim kurumlarından tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna 5 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Sağlık bilimleri alanında önlisans diploması almış olanlara, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği ilişkili alanlarda, Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlara öncelik tanınarak lisans tamamlama eğitimi yaptırılacak. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim metotları ile verilebilecek.


-Yeni üniversite

İstanbul'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir devlet üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Üniversitenin yönetim organları, Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, rektör, bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak.

Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edilecek.


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyesi olacak.

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına dair kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler, ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, Kamu Hastane Birliklerinde hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilebilecek. Bu görevlendirilmeden dolayı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Tasarıyla, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü kaldırılacak.

TÜSEB'in 2014 yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Türkiye Kanser Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 6 ay içinde faaliyete geçirilecek.

« GeriKlinik Araştırmalar Derneği © 2006-2017 Bilimsel Bilişim